Mevrouw M. Vuyk h.o.d.n. Liefde van een Moeder is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 77727584 en is gevestigd aan Wijngaard 8, 8253 LJ te Dronten.

Artikel 1 Begrippen

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is
 2. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Opdrachtgever tot het verrichten van Diensten door Liefde van een
 3. Deelnemer: de natuurlijke persoon die de Cursus
 4. Diensten: het geven van (slaap)coaching en
 5. Liefde van een Moeder: de dienstverlener die Diensten aan Opdrachtgever
 6. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf die Liefde van een Moeder heeft aangesteld, projecten aan Liefde van een Moeder heeft verleend voor Diensten die door Liefde van een Moeder worden uitgevoerd, of waaraan Liefde van een Moeder een voorstel op grond van een Overeenkomst heeft
 7. Overeenkomst: elke Overeenkomst en andere verplichtingen tussen Opdrachtgever en Liefde van een Moeder, alsmede voorstellen van Liefde van een Moeder voor Diensten die door Liefde van een Moeder aan Opdrachtgever worden verstrekt en die door Opdrachtgever worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door Liefde van een Moeder waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van Liefde van een Moeder, elke Overeenkomst tussen Liefde van een Moeder en Opdrachtgever en op elke dienst die door Liefde van een Moeder wordt
 2. Voordat een Overeenkomst wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Liefde van een Moeder aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien.
 3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met Liefde van een Moeder is
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van
 5. De algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn
 6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele
 7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene
 8. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet
 9. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van
 10. In het geval Liefde van een Moeder niet steeds naleving van deze algemene voorwaarden heeft verlangd, blijft zij haar recht behouden om geheel of ten dele nakoming van deze algemene voorwaarden te vorderen.

Artikel 3 Het Aanbod

 1. Alle door Liefde van een Moeder gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.
 2. Liefde van een Moeder heeft het recht een Overeenkomst met een (potentiële) Opdrachtgever om een voor Liefde van een Moeder gegronde reden te weigeren.
 1. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Eventuele gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst. Het Aanbod vermeldt in ieder geval:
  1. De wijze van uitvoering van de Overeenkomst;
  2. De startdatum van de Cursus;
  3. De voorwaarden waaronder de Cursus eventueel niet doorgaat;
  4. De prijs van de Cursus;
  5. De wijze van betaling van de Cursus;
  6. De duur van de
 2. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor
 3. Oplevertijden in het aanbod van Liefde van een Moeder zijn in beginsel indicatief en geven Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is

Artikel 4 Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod q. Overeenkomst van Liefde van een Moeder heeft aanvaard door een ondertekend exemplaar (ingescand of origineel) aan Liefde van een Moeder te retourneren, dan wel een expliciet en ondubbelzinnig akkoord geeft op het Aanbod per e-mail.
 2. Liefde van een Moeder heeft het recht om de (ondertekende) Overeenkomst te herroepen binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding.
 3. Liefde van een Moeder is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
 4. Indien Opdrachtgever een reeds bevestigde opdracht annuleert, worden de reeds daadwerkelijk gemaakte kosten (inclusief de bestede tijd) in rekening gebracht bij Opdrachtgever.
 5. Elke Overeenkomst die met Liefde van een Moeder wordt aangegaan of een project dat door Opdrachtgever aan Liefde van een Moeder wordt toegekend, berust bij het bedrijf en niet bij een individuele persoon die met Liefde van een Moeder is
 6. Opdrachtgever heeft gedurende de wettelijke termijn van 14 dagen recht op herroeping, tenzij Liefde van een Moeder met toestemming van Opdrachtgever reeds aanvang heeft gemaakt met de Opdrachtgever ziet door middel van deze toestemming af van haar herroepingsrecht.
 7. Indien de Overeenkomst door meerdere Opdrachtgevers wordt aangegaan, is elke Opdrachtgever afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de Overeenkomst voortvloeiende

Artikel 5 Duur van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij de inhoud, aard of strekking van de opdracht met zich brengt dat zij voor een onbepaalde tijd is De duur van de opdracht is mede afhankelijk van externe factoren waaronder begrepen, maar niet beperkt tot de kwaliteit en de tijdige aanlevering van de informatie die Liefde van een Moeder van Opdrachtgever verkrijgt.
 2. Zowel Opdrachtgever als Liefde van een Moeder kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.
 3. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet voor zover Liefde van een Moeder ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft Opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.
 4. Zowel Opdrachtgever als Liefde van een Moeder kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval een der partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is Liefde van een Moeder nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of

Artikel 6 Verplaatsing

 1. Indien Opdrachtgever verhinderd is om op afgesproken datum en tijdstip van de Cursus aanwezig te zijn, dient zij Liefde van een Moeder hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te
 2. Verplaatsing van de Cursus is mogelijk tot 24 uur voor aanvang van de betreffende afspraak middels telefonische of schriftelijke (e-mail) kennisgeving. Indien de betreffende afspraak niet tijdig wordt afgezegd, vervalt het recht op de

Artikel 7 Uitvoering van de dienstverlening

 1. Liefde van een Moeder zal zich inspannen om de overeengekomen dienst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed dienstverlener verlangd mag Liefde van een Moeder staat in voor een professionele en onafhankelijke dienstverlening. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven.
 2. De Overeenkomst op basis waarvan Liefde van een Moeder de Diensten uitvoert, is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de De Overeenkomst zal alleen worden uitgevoerd ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde Diensten in verband met de Overeenkomst.
 3. De door Opdrachtgever verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop de door Liefde van een Moeder aangeboden Diensten en de prijzen zijn Liefde van een Moeder heeft het recht haar dienstverlening en haar prijzen aan te passen indien de verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn.
 4. Bij de uitvoering van de Diensten is Liefde van een Moeder niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wordt Indien de aanwijzingen nadere werkzaamheden opleveren voor Liefde van een Moeder, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende bijkomende kosten te vergoeden op basis van een nieuwe offerte.
 5. Liefde van een Moeder is gerechtigd om voor de uitvoering van de Diensten naar eigen inzicht derden in te
 6. Indien de aard en de duur van de opdracht dit vereisen, houdt Liefde van een Moeder Opdrachtgever tussentijds via de overeengekomen wijze op de hoogte van de
 7. De uitvoering van de Diensten is gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte Indien de informatie gewijzigd dient te worden, kan dit gevolgen hebben voor een eventuele vastgestelde planning. Nimmer is Liefde van een Moeder aansprakelijk voor het bijstellen van de planning. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig, of niet in het gewenste formaat alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, een eventueel voorschot niet tijdig is ontvangen door Liefde van een Moeder of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, sprake is van vertraging heeft Liefde van een Moeder recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak zoals hierboven genoemd komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Artikel 8 Verplichtingen Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever is verplicht alle door Liefde van een Moeder verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de werkzaamheden en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat Liefde van een Moeder niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de betreffende stukken te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 2. Liefde van een Moeder is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om Opdrachtgever te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is Liefde van een Moeder verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door Liefde van een Moeder voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de
 1. Liefde van een Moeder kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is Liefde van een Moeder gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Opdrachtgever. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Opdrachtgever dit direct, dan wel uiterlijk 3 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan Liefde van een

Artikel 9 Online cursus

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Cursus enige adviezen of aanbevelingen worden gegeven, is de inhoud hiervan niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal Liefde van een Moeder de op haar rustende zorgplichten in acht Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de adviezen opvolgt.
 2. De Cursus vindt online plaats via het door Liefde van een Moeder aan Deelnemer ter beschikking gestelde Het platform dat door Liefde van een Moeder ter beschikking wordt gesteld is: [URL]..
 3. Het resultaat van de Cursus is te allen tijde afhankelijk van de inzet van de individuele Deelnemer. Deelnemers worden geacht actief deel te nemen aan de Indien huiswerk is opgegeven of anderszins enige voorbereiding is vereist, dienen Deelnemers dit voor aanvang te hebben voltooid.
 4. Deelnemer zal Liefde van een Moeder schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de Cursus alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Deelnemer aandacht wenst.
 5. Liefde van een Moeder stelt het cursusmateriaal benodigd voor de deelname aan de Cursus online ter berschikking via het platform zoals bedoeld in het tweede lid van dit artikel.
 6. Ingeval van ziekte of een verlate aanwezigheid van de Deelnemer dient de (verlate) afwezigheid zo spoedig mogelijk kenbaar gemaakt te worden aan Liefde van een Moeder. Indien dit niet of niet tijdig gedaan wordt, kan Liefde van een Moeder extra kosten in rekening brengen of verder gevolgen hebben voor de rechten waar Deelnemer op grond van de Overeenkomst aanspraak op Ziekte of afwezigheid laat de betalingsverplichting van Deelnemer onverlet. In geen geval heeft Deelnemer recht op restitutie van reeds betaalde gelden of enige vorm van schadevergoeding, indien zij tussentijds een cursusdag c.q. bijeenkomst mist.

Artikel 10 Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief of nader overeen te komen tarieven. Liefde van een Moeder is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte Overeenkomst wordt gesloten en/of doorverwezen wordt naar een bevoegde derde.
 2. Indien de aanvullende werkzaamheden het gevolg zijn van nalatigheid van Liefde van een Moeder, Liefde van een Moeder een verkeerde inschatting heeft gemaakt of de betreffende werkzaamheden in redelijkheid had kunnen voorzien, worden deze kosten niet doorberekend aan Opdrachtgever.

Artikel 11 Prijzen en betaling

 1. Alle prijzen zijn in beginsel inclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders
 2. Liefde van een Moeder voert haar dienstverlening uit conform het overeengekomen tarief. Betaling geschiedt voorafgaand aan de aanvang van de Dienst, althans alvorens de aanvang van de betreffende cursus, tenzij anders Opdrachtgever dient deze kosten ineens, zonder verrekening of opschorting te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Liefde van een Moeder.
 3. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 4. Liefde van een Moeder is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatie Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst.

Artikel 12 Incassobeleid

 1. Wanneer Opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn heeft voldaan aan haar verplichting, zal Opdrachtgever eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van de aanmaning om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien Opdrachtgever binnen die termijn niet aan haar verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim
 2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal Liefde van een Moeder zonder nadere ingebrekestelling recht hebben op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
 3. Indien Liefde van een Moeder meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 13 Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

 1. Liefde van een Moeder gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal Liefde van een Moeder de betrokkene hierover
 2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van Liefde van een Moeder verwerkt Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever Liefde van een Moeder tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.
 3. Indien Liefde van een Moeder op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk

Artikel 14 Opschorting en ontbinding

 1. Liefde van een Moeder heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden en meer onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan haar betalingsverplichtingen heeft Dit recht blijft onverminderd van kracht indien een voor Liefde van een Moeder gegronde reden zich voordoet hetgeen opschorting in dat geval rechtvaardigt.
 2. Liefde van een Moeder is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder De opschorting zal terstond aan Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd.
 3. Liefde van een Moeder is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.
 4. De opschorting (en/of ontbinding) heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever voor reeds uitgevoerde Bovendien is Opdrachtgever verplicht om Liefde van een Moeder te vergoeden voor elk financieel verlies dat Liefde van een Moeder lijdt als gevolg van het in gebreke blijven van Opdrachtgever.

Artikel 15 Overmacht

 1. Liefde van een Moeder is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtsituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan
 2. Onder overmacht aan de zijde van Liefde van een Moeder wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot:

(i) overmacht van toeleveranciers van Liefde van een Moeder, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Opdrachtgever of diens derden aan Liefde van een Moeder zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van programmatuur of eventuele bij de uitvoering van de dienst betrokken derden,

(iv) overheidsmaatregelen, (v) storing van elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of telecommunicatiefaciliteiten, (vi) ziekte van werknemers van Liefde van een Moeder of door haar ingeschakelde adviseurs en (vii) overige situaties die naar het oordeel van Liefde van een Moeder buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.

 1. In geval van overmacht hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te Alle kosten gemaakt vóór de ontbinding van de Overeenkomst zullen in dat geval door Opdrachtgever worden betaald. Liefde van een Moeder is niet verplicht om Opdrachtgever te vergoeden voor eventuele verliezen die zijn veroorzaakt door een dergelijke herroeping.

Artikel 16 Beperking van aansprakelijkheid

 1. Indien enig resultaat dat is vastgelegd in de Overeenkomst niet wordt bereikt, wordt een tekortkoming van Liefde van een Moeder alleen geacht te bestaan indien Liefde van een Moeder dit resultaat bij het aanvaarden van de Overeenkomst uitdrukkelijk heeft beloofd.
 2. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van Liefde van een Moeder, is Liefde van een Moeder uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Opdrachtgever Liefde van een Moeder binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld en Liefde van een Moeder deze tekortkoming vervolgens niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving/onderbouwing van de tekortkoming, zodat Liefde van een Moeder in staat is om adequaat te reageren.
 3. Indien het verrichten van Diensten door Liefde van een Moeder leidt tot aansprakelijkheid van Liefde van een Moeder, is die aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in het kader van de Overeenkomst wordt gefactureerd, doch slechts ten aanzien van de door Opdrachtgever geleden directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens Liefde van een Moeder. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel.
 4. Liefde van een Moeder sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor Liefde van een Moeder is niet aansprakelijk voor indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade.
 5. Opdrachtgever vrijwaart Liefde van een Moeder voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een dienst die door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en mede bestond uit door Liefde van een Moeder geleverde Diensten, tenzij Opdrachtgever kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de dienst van Liefde van een
 6. Enige door Liefde van een Moeder opgeleverde adviezen, op basis van door Opdrachtgever onvolledige en/of onjuist verstrekte informatie is nimmer grond voor aansprakelijkheid van Liefde van een Moeder.
 7. De inhoud van het opgeleverde advies van Liefde van een Moeder is niet bindend en slechts adviserend van Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de voorstellen en hierin genoemde adviezen van Liefde van een Moeder opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies komen voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever is te allen tijde vrij om haar eigen keuzes te maken die afwijken van het (op)geleverde advies van Liefde van een Moeder. Liefde van een Moeder is niet gehouden aan enige vorm van restitutie indien dit het geval is.
 8. Indien door of namens Opdrachtgever een derde wordt ingeschakeld, is Liefde van een Moeder nimmer aansprakelijk voor het handelen en adviezen van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde alsmede het verwerken van resultaten (van opgestelde advies) van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde in Liefde van een Moeder haar eigen advies.
 9. Liefde van een Moeder staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Liefde van een Moeder verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst
 10. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van Liefde van een Moeder vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Liefde van een Moeder binnen een jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van de Overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van Liefde van een

Artikel 17 Geheimhouding

 1. Liefde van een Moeder en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht en moet tevens worden aangenomen indien men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie De

geheimhouding is niet van toepassing indien de betreffende informatie reeds openbaar/algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet gedurende de Overeenkomst bij Opdrachtgever aan Liefde van een Moeder bekend gemaakt is en/of op andere wijze door Liefde van een Moeder is verkregen.

 1. In het bijzonder ziet de geheimhouding op door Liefde van een Moeder opgestelde adviezen, rapportages, ontwerpen, werkwijze en/of verslaglegging aangaande de opdracht van Opdrachtgever. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden de inhoud hiervan te delen met medewerkers die niet bevoegd zijn hiervan kennis te nemen en met (onbevoegde) derden. Voorts betracht Liefde van een Moeder steeds de vereiste zorgvuldigheid in de omgang met alle bedrijfsgevoelige informatie door Opdrachtgever
 2. Indien Liefde van een Moeder op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken en Liefde van een Moeder zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is Liefde van een Moeder niet gehouden tot enige schadevergoeding en geeft Opdrachtgever geen grond voor ontbinding van de
 3. Voor de overdracht of verspreiding van informatie aan derden en/of publicatie van verklaringen, adviezen of producties die door Liefde van een Moeder aan derden worden verstrekt, is de schriftelijke toestemming van Liefde van een Moeder vereist, tenzij een dergelijke toestemming vooraf uitdrukkelijk is Opdrachtgever zal Liefde van een Moeder vrijwaren voor alle aanspraken van dergelijke derden als gevolg van het vertrouwen op dergelijke informatie die zonder de schriftelijke toestemming van Liefde van een Moeder is verspreid.
 4. De geheimhoudingsverplichting leggen Liefde van een Moeder en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op.

Artikel 18 Intellectuele Eigendomsrechten

 1. Alle IE-rechten en auteursrechten van Liefde van een Moeder waaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot alle ontwerpen, modellen, rapportages en adviezen berusten uitsluitend bij Liefde van een Moeder en worden niet overgedragen aan Opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 2. Indien overeengekomen is dat één of meerdere van voorgenoemde zaken c.q. werken van Liefde van een Moeder worden overgedragen aan Opdrachtgever, is Liefde van een Moeder gerechtigd hiervoor een aparte Overeenkomst te sluiten en een daartoe passende geldelijke vergoeding te eisen van Opdrachtgever. Een dergelijke vergoeding dient door Opdrachtgever te worden voldaan alvorens zij de betreffende zaken c.q. werken met de daarop rustende IE-rechten
 3. Het is Opdrachtgever verboden om alle stukken en programmatuur waarop de IE-rechten en auteursrechten van Liefde van een Moeder rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden (waaronder gebruik met commerciële doeleinden) zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Liefde van een Moeder. Indien Opdrachtgever wijzigingen wenst aan te brengen in door Liefde van een Moeder opgeleverde zaken, dient Liefde van een Moeder expliciet akkoord te geven op de voorgenomen
 4. Het is Opdrachtgever verboden om de zaken en bescheiden waarop de intellectuele eigendomsrechten van Liefde van een Moeder rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de
 5. Partijen zullen elkaar informeren en gezamenlijk maatregelen nemen indien er zich een inbreuk op de IE-rechten
 6. Met elke inbreuk van Opdrachtgever op de IE-rechten (en auteursrechten) van Liefde van een Moeder, verbeurt Opdrachtgever een eenmalige boete ter hoogte van € 5.000,- euro en een boete van € 100,- euro voor elke dag dat de inbreuk Dit laat het recht va Liefde voor een moeder onverlet een schadevergoeding te vorderen.

Artikel 19 Vrijwaring en juistheid van informatie

 1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan Liefde van een Moeder verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke aan Liefde van een Moeder zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Dienst.
 2. Opdrachtgever vrijwaart Liefde van een Moeder van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, alsmede de tijdige aanwezigheid van
 1. Opdrachtgever vrijwaart Liefde van een Moeder voor alle aanspraken van Opdrachtgever en door hem ingeschakelde of onder hem werkzame derden, alsmede van klanten van Opdrachtgever, gebaseerd op het niet (tijdig) verkrijgen van eventuele toestemmingen benodigd in het kader van de uitvoering van de
 2. Opdrachtgever vrijwaart Liefde van een Moeder voor alle aanspraken van derden welke voortvloeien uit de werkzaamheden verricht ten behoeve van Opdrachtgever, waaronder tevens verstaan maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie die bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden en/of het handelen of nalaten van Opdrachtgever jegens derde(n).
 3. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan Liefde van een Moeder verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 20 Klachten

 1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service van Liefde van een Moeder of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via info@liefdevaneenmoeder.nl met als onderwerp “Klacht”.
 2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Liefde van een Moeder de klacht in behandeling kunnen
 3. Liefde van een Moeder zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de
 4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te

Artikel 21 Toepasselijk recht

 1. Op de rechtsverhouding tussen Liefde van een Moeder en Opdrachtgever is Nederlands recht van
 2. Liefde van een Moeder heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Opdrachtgever hiervan op de hoogte
 3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Liefde van een Moeder en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Midden-Nederland, locatie Almere tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.

Almere, 4 mei 2020